Spyflue

Spyflue (Diptera, Calliphoridae).

Spyfluene er oftest store, 3 – 18 mm, og mørke med metallisk skinnende farger. Mest typisk og karakteristisk er de blå og grønne spyfluene, men det finnes også arter med andre karakteristiske farger. I formen minner de om husfluer, men de kan ofte virke noe kraftigere om mer kompakte.

Spyfluene kan i kombinasjon med de metalliske fargene sikkert gjenkjennes ved hjelp av åremønsteret på vingene og plasseringen av bestemte hår på kroppen.

Larvene kan bli opp til 22 mm lange. De er lyse og har typisk ”maggot-form”. Det vil si at de er brede og nesten rett avkuttet i den bakre enden, men den fremre enden strekker seg ut i en spiss.

Adferd

Spyfluene lever normalt utendørs. De er vanlige i nesten alle miljøer og finnes over hele verden. Spyfluene er mest aktive om sommeren, men man kan også se fluene tidlig på våren og sent på høsten.

Skadeomfang

Spyfluer gjør en konstant trussel mot produksjon, foredling eller tilberedning av ferske kjøtt- og fiskevarer og de har gode evner til å finne veier inn i produksjonslokalene. Hvis fluene kommer frem til ferske matvarer vil de umiddelbart legge egg på disse. Eggene klekker raskt, og larvene spiser seg inn i kjøttet eller fisken. Hvis varene får egg på seg i de tidlige stadiene av produksjonen, kan sluttproduktet forringes eller ødelegges helt.

Andre steder der man kan få problemer med spyfluer er i slakterier, ved kjøttransport, i ferskvaredisker, på storkjøkken eller i andre produksjonslokaler der kjøtt eller fisk oppbevares i kortere eller i lengre perioder.

I privat sammenheng er det typisk at mat som settes til tining eller glemmes på kjøkkenbenken vil være utsatt for risiko.

I tillegg til egglegging på ferske kjøtt- og fiskeprodukter, er spyfluene av hygienisk betydning. De voksne individene tiltrekkes av døde dyr, ekskrementer, matavfall og annet råtnende animalsk materiale. Når de oppholder seg på disse stedene er det en viss fare for at de kan få med seg sykdomsfremkallende organismer.

Spyfluer er viktige skadedyr i forbindelse med husdyrhold, og da spesielt i sammenheng med sauedrift. Enkelte spyfluearter kan legge egg i sår, skadet hud eller kroppsåpninger, og larvene kan spise dødt eller friskt vev i disse områdene.

Alvorligheten av disse angrepene varierer, men behandles ikke sårene vil det kunne få dødelig utfall for dyret.

Forebygging/Bekjempelse

Spyfluene skaper problemer gjennom sin oppsøkende atferd. Hunnen er konstant på leting eter både mat og steder for egglegging.

Viktige tiltak mot spyfluer er:

  • Å sette fluenetting foran ventiler, luftekanaler, vinduer og andre åpninger.
  • God søppelhåndteringsrutiner og ukentlig fjerning av matavfall.

Siden spyflueproblemene ofte er knyttet til produksjon av matvarer er det lite aktuelt med kjemisk bekjempelse i disse situasjonene. Forebyggende tiltak vil være viktigst, men det finnes også elektriske og kjemiske feller som lokker til seg og fanger eller dreper spyfluene.

Akutte spyflueproblemer fjernes ved at man fjerner formeringsstedene, dette gjelder hvis man har døde dyr i bygninger eller umiddelbar nærhet.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende og gratis inspeksjon. Ring oss gratis på 33 33 00 00, eller gå til vår kontaktside.