Enhver bedrift som håndterer næringsmidler enten det gjelder produksjon, distribusjon eller servering av mat i sin virksomhet, er ansvarlig for å  følge gjeldende lover og forskrifter. I Norge er vi også pålagt å følge internasjonale regler.
1. mars 2010 trådte et nytt hygieneregelverk i kraft. Dette regelverket er felles for hele EU og EØS, altså også gjeldende for all næringsmiddelindustri i Norge.
I praksis betyr dette blant annet at man som bedrift skal være sikker på at maten er trygg og oppfyller kravene til næringsmiddelregelverket.

«Fra jord til bord»

Dette regelverket stiller blant annet krav til hvordan bedriften er innredet og utstyrt, samt hvordan den driftes slik at det ikke utgjør en fare for næringsmidlenes helsemessige trygghet.

For at aspektet «Trygg mat» skal ivaretas må virksomheten etablere gode rutiner og etterleve disse slik at de oppfyller kravene til Internkontroll.

Internkontroll skal handle om å ha fokus på de kritiske punktene i virksomheten, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Farer som kan oppstå, reguleres ved å ha kontroll på grunnforutsetningene nevnt under:

  • Opplæring
  • Renhold
  • Personlig hygiene
  • Kjølekjeden
  • Skadedyrkontroll

Kravet om å styre farer er gjeldende for alle virksomheter, i alle ledd i en produksjonslinje. Dette er vesentlig og en forutsetning å ha på plass før man etablerer og innfører HACCP-prinsippene.
En god internkontrollrutine vil hjelpe deg å oppdage farere på et tidlig tidspunkt og stadig kunne jobbe forebyggende.

Vi i PELIAS Norsk Skadedyrkontroll har spesialisert oss på å bistå næringsmiddelbedrifter med deres internkontroll i forhold til hygiene og skadedyrkontroll.
Våre teknikere vil, sammen med dere, foreta en befaring av lokalene hvor man kartlegger hvilke forebyggende tiltak dere kan iverksette for å unngå skadegjørere.
Vi utplasserer deteksjonsutstyr i deres virksomhet som jevnlig kontrolleres av en erfaren tekniker.
Alle kontroller dokumenteres i en rapport som settes i en serviceperm utplassert hos dere. Denne vil fungere som en del av dokumentasjonen i internkontrollen deres.

Skadedyr og hygiene i næringsmiddelbedrifter

Skadedyr og hygiene i næringsmiddelbedrifter «Ved å få profesjonell ekspertise til å sikre mot skadedyr tar du ansvar for dine ansatte, kunder og ikke minst – ditt renomè» Skadedyr er et betydelig problem. Insekter blir ofte fraktet inn på matvarelagerles mer...

HACCP

HAACP Dette er en forkortelse for Hazard Analysis and Critical Control Point, direkte oversatt til «fareanalyser og kritiske styringspunkter» HACCP er en metode for å identifisere, vurdere og kontrollere farer som er vesentlige for produksjon av «Trygg mat». I Norgeles mer...

Sanitasjon

Sanitasjon Før man skal starte en bekjempelse av skadedyr er det helt nødvendig å rydde og kjøre bort søppel. Mange borettslag og sameier opplever at møbler, inventar og emballasje blir oppbevart i fellesareal i påvente av bortkjøring. Man tenker kanskjeles mer...